چهارشنبه 6 مهر 1390 شرح وظایف و ماموریت ها
 - مطالعه،تدوین و ارایه پیشنهادهای لازم در خصوص ماموریتها، اهداف، خط مشی ها و سیاست های کلان و حاکمیتی وزارت نفت در سطح منطقه ای و بین المللی، بویژه در ارتباط با حوزه جغرافیایی تعیین شده .
- اولویت بندی کشورهای حوزه مسوولیت در یک روند مستمر بر اساس شاخص های منافع ملی وامنیت ملی ج.ا. ایران در بخش نفت و گازجهت اختصاص بهینه توان کارشناسی اداره کل.
- طراحی و تدوین سیاست ها و برنامه های همکاری با کشورهای همسایه در زمینه نفت و گاز وارایه پیشنهادهای لازم.
- بررسی طرح ها وگزارشهای دریافت شده در ارتباط با کشورهای حوزه جغرافیایی مربوط، و ارائه پیشنهادها ی لازم در چارچوب سیاستهای کلان وزارت نفت به منظور حصول اطمینان در تامین حداکثر منافع ممکن برای جمهوری اسلامی ایران.
– مطالعه و پیگیری کلیه برنامه ها و سیاست هایموثر برصنعت نفت کشور در بخش نفت و گاز در سطح بین المللیو در محدوده جغرافیایی تعیین شده ، و ارائه راهکار ها و راهبرد های لازم در خصوص نحوه اقدام وزارت نفت و زیر مجموعه آن در برابر توافقات و تفاهمات شرکتهای ملی، چند ملیتی و بین المللی بطور انفرادی و یا کنسرسیوم در منطقه مربوط جهت استفاده از فرصت ها، خنثی نمودن تهدیدها و یا تبدیل آنها به فرصتها.
- تحقیق، مطالعه و بررسی آندسته ازمعاهدات بین المللی و قوانین و مقررات بالا دستی مرتبط بانفت، گاز و پتروشیمی سایر کشورها بویژه کشورهای تحت پوشش که به نوعی ج.ا.ایران را متأثر می سازد.
– تحقیق، بررسی، اعلام نظر و ارایه راهکارها و راهبردهای مناسب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد توقف یا ادامه فعالیت، شروع و یا عدم شروع فعالیت شرکتها, سازمانها وموسسات تحت پوشش ومتعلق به کشورهای مربوط درداخل کشور.
- سیاست گذاری در زمینه انجام مذاکرات لازم - تحت نظر مقامات عالی وزارت نفت - با مقامات ذیربط کشورها ی مربوط و در سطح بین المللی به منظور حصول توافقات مورد نظر برای بهره برداری و یا توسعه میدانهای نفتی و تاسیسات مرتبط با نفت ، گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی.
- هماهنگی و همکاری با وزارت امور خارجه و دیگر مراجع ذیربط به منظور تهیه و تدوین متن پیش نویس موافقتنامه های مرزی با کشور های همسایه بویژه موافقتنامه های تحدید حدود فلات قاره با کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان.
- نظارت بر پیشرفت عملیات نفتی و گازی در میادین مشترک در جهت افزایش بهره برداری اقتصادی از آن منابع و جلو گیری از مهاجرت مواد نفتی و گازیبه طرف دیگر میدان.
- همکاری با وزارت امور خارجه و سایر مراجع ذیربط در ارتباط با انطباق موارد مشکوک در نواحی مرزی با موافقتنامه های موجود و اطلاع رسانی به موقع به مجریان پروژه ها و جلوگیری از ایجاد مسائل جدید مرزی و تلاش در جهت حل مسائل پیش آمده از ناحیه طرف مقابل در جهت حفظ منافع کشور.
- همکاری با وزارت امور خارجه و سایر مراجع ذیربط در داخل و خارج وزارت نفت به منظور حضور فعال و موثر در جلسات تبدیل مختصات جغرافیایی موافقتنامه های موجود تحدید حدود فلات قاره با کشورهای منطقه از سیستم قدیم به سیستم جدید( WGS 84 ) و نظارت بر اجرای صحیح آنها.
- همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط به منظور برگزاری جلسات سالیانه و ادواری کمیته مشترک فنی با نمایندگان کشورهای مربوط در ارتباط با میادین مشترک.
- همکاری و هماهنگی موثر به منظور مدیریت کمیته روابط بین الملل و انجام اقدامات لازم به منظور برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات.
- مطالعه، تدوین و ارایه برنامه های موثر جهت تحقق نقش نقطه تماس اتحادیه ها، اجلاس ها، مجامع و سازمان های منطقه ای و بین المللی
- تدوین و پیشنهاد سیاست ها، خط مشی ها، برنامه ها و اقدامات لازم در زمینه روابط و همکاری های بین المللی، منطقه ای و دو یا چند جانبه ایران با سایر کشورها در چارچوب وظایف وزارت نفت
- سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور ایجاد، حفظ و تداوم حضور موثر در مجامع و اتحادیه های بین المللی
- سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه برگزاری اجلاس ها و کمیسیون های مشترک ( بویژه مواردی که مسوولت آن بر عهده وزارت نفت است)، گردهمآیی ها، نمایشگاه ها و کنفرانس های داخلی و خارجی.
- تعامل با دبیرخانه های سازمان های بین المللی و منطقه ای در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی
- تهیه، تنظیم وپیشنهاد محتوای مذاکرت مقام عالی وزارت با مقامات سایر کشورها و پیگیری اجرای توافقات با همکاری و هماهنگی سایر واحد ها ذی ربط
- تهیه و تنظیم موافقت نامه ها و یادداشت تفاهم دوجانبه و چندجانبه اقتصادی با سایر کشورها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی با هماهنگی سایر واحدهای مربوط
- مطالعه ، بررسیو ارائه پیشنهادها ونظرات کارشناسی در مورد انعقاد قراردادهای عضویت در کنسرسیوم ، ثبت شرکت و غیره به منظور احداث و بهره برداری خطوط لوله انتقال نفت و گاز ، تاسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی ، اکتشافی ، حفاری . غیره در چارچوب اهداف و سیاست گذاری حاکمیتی وزارت نفت برای شرکتهای تابعه.
- نظارت، مطالعه وبررسی مشکلات و شیوه های بهبود شرایط مندرج در قراردادهای مزایده، مناقصه، خرید و فروش، مشارکت، اجاره و غیره که وزارت نفت و زیر مجموعه آن با طرفهای داخلی کشور و در سطح بین المللی در رابطه با محدوده جغرافیایی تعیین شده منعقد می نمایند و ارایه پیشنهادهای لازم .
- همکاری در پیگیری حل و فصل اختلافات و ادعاهای مطروحه از سوی دیگر کشورها در حوزه ی نفت و گازوپتروشیمی.
- شرکت مستمر در کمیسیون همکاری های مشترک با کشورهای حوزه فعالیت
- شرکت در جلسات وهمراهی هیات های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت نفت وشرکتهای تابعه در مجامع بین المللی مرتبط با مسائل نفت و گاز.
- بررسی وتحلیل نتایج جلسات همکاری های دو جانبه ، چند جانبه و سازمانهای منطقه ای و بین المللی مانند  ECO، شانگهای، ECT، سیکا و گفتمان آسیایی و گروه 15 و و ارایه گزارش های کارشناسی و آموزش اعضای سازمان های مربوط..
- تعامل موثر با وزارتخانه های ذیربط در داخل و یا خارج در سطوح مختلف ونیز سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در حوزه جغرافیایی تعریف شده به منظور انجام ماموریت ها و وظایف محوله و فراهم ساختن زمینه انجام مذاکرات در سطوح عالی وزارت نفت .
- همکاری و هماهنگی با واحدهای حقوقی وزارت نفت و سازمان ها و شرکت های وابسته در جهت مطالعه ونظارت بر قراردادهای نفتی و گازی رایج در سایر کشورها ی همسایه به ویژه در مورد میادین مشترک در مقایسه با قردادهای بیع متقابل وارایه پیشنهادهای کارشناسی در جهت بهبود آنها.
- همکاری و تهیه اسناد قراردادها و موافقت نامه ها با سایر کشور ها و سازمان های منطقه ای و جهانی.
- هما هنگی و همکاری با ادارات و مدیریت های ذیربط برای پیش بینی و تامین بودجه برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی و کمیته انرژی.
- پایش مستمر و نظارت بر روند اجرای دیپلماسی انرژی کشور در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته با ایجاد یک نظام دیپلماسی انرژی شناور مبتنی بر اصلاح مستمر و دائمی آن در مسیر اجرا .
- همکاری و هماهنگی با سایر ادارات کل جهت مطالعه، بررسی و شناسایی بازارهای هدف انرژی منطقه ای و جهانی و ارایه برنامه های لازم برای حضور موثر در این بازارها.
- مطالعه، تدوین و ارایه برنامه های موثر جهت بهره گیری از ابزار دیپلماسی انرژی برای تحقق اهداف تعیین شده بویژه جذب منابع مالی.
- انجام مطالعه و تحقیق جهت شناخت نقاط قوت ، ضعف و فرصت ها و تهدید ها و راه های توسعه و ارتقاء روابط ج.ا.ایران با کشورهای حوزه جغرافیایی مربوط در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و اتخاذ راهبردهای مناسب. .
- بررسی گزارش ها ، اخبار وتحقیقات در سطح بین المللی پیرامون وضعیت عرضه ، تقاضا ، قیمت و تحولات مهم انرژی بویژه در حوزه جغرافیایی تعیین شده و تهیه وارائه گزارش های جامع و مدیریتی لازم.
- گردآوری اخبارواطلاعات و ارائه گزارش های لازم بطور مستمر در ارتباط باذخائر ومعاملات عمده نفت وگاز در کشورهای مربوط.
- طراحی و پیگیری پروژه های تحقیقاتی و چند جانبه برای شناخت علمی روند تحولات مهم سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و راهبردی کشورهای حوزه مسوولیت ونظارت بر اجرای آنها.
- اقدام در جهت ارتقاء آگاهی نسبت به مسایل و تحولات کشورهای حوزه مسوولیت در بخش نفت، گاز و پتروشیمی از طریق تهیه گزارش های کشوری و تخصصی.
- تحقیق، بررسی و گرد آوری اطلاعات لازم در باره سیاست های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، حقوقی و زیست محیطی و سایر قوانین و مقررات بین المللی، بویژه در حوزه جغرافیایی تعیین شده که بازار انرژی و اهداف و سیاست های وزارت نفت را متاثر می سازد و تهیه وارایه گزارش های کارشناسی.
- مطالعه و ارزیابی وضعیت و عملکرد شرکت های خارجی فعال در زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی بویژه در حوزه جغرافیایی تعیین شده و ارائه پیشنهادهای کارشناسی در جهت بهره گیری از فرصت ها و رفع تهدیدات و تحقق منافع صنعت نفت کشور.
-  تهیه و انتشار گزارشهای تخصصی از قبیل: فعالیت های شرکتهای ملی، چندملیتی و بین المللی نفت و گاز، تحولات اقتصادی ، سیاسی و حقوقی و غیره مؤثر بر اهداف و خطی مشی های ایران، جلسات همکاری های دو جانبه و چند جانبه سازمانهای منطقه ای و بین الملی .
- هماهنگی و پیگیری برگزاری جلسات مستمر با مسوولین شرکت های خارجی نفتی و گازی فعال در صنعت نفت کشور به منظور شناسایی مسائل و مشکلات اجرایی وارائه پیشنهادهای کارشناسی برای رفع آنها.
  - بررسی و تنظیم گزارش های لازم مرتبط با فعالیت، ‌مشارکت، عملیات و غیره شرکتهای ملی، چند ملیتی و بین المللی نفت و گاز که در محدوده مرزهای خاکی، خشکی، رودخانه ها، آبهای سرزمینی و فلات قاره ایران مشغول بکار و یا قصد شروع به کار دارند.
- نظارت، ارزیابی و ایجاد هماهنگی بین معاونت ها، سازمان ها وشرکت های تابعه وزارت نفت در ارتباط با فعالیت های برون مرزی بویژه در حوزه جغرافیایی تعیین شده.
- مطالعه و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های بین المللی کشورها در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی.
- مطالعه وبرنامه ریزی در زمینه فراهم نمودن زمینه افزایش حضور فعال و موثر بخش خصوصی در حوزه جغرافیایی تعیین شده برای صدور خدمات  فنی و مهندسی در حوزه انرژی.
- نظارت و سرپرستی روابط نمایندگی ها و شرکت های تابعه وزارت نفت در خارج از کشور در حوزه اقتصادی و بازرگانی بین الملل.
- ایجاد و مدیریت بانک اطلاعاتی از شرکتهای بخش خصوصی و تماس مستمر به منظور ترغیب، هدایت ومشارکت با بخش دولتی در صدور خدمات فنی و مهندسی و فرآورده های صنایع پایین دستی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی وپالایشگاهی.
- مطالعه وبرنامه ریزی در زمینه برگزاری اجلاس های کمیسیون مشترک همکاری، گردهمآیی، نمایشگاه و کنفرانس های داخلی و بین المللی
- بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش های هیات های اعزامی به کشورهای خارجی در حوزه نفت و گازوپتروشیمی
- همکاری و هماهنگی با شرکتها، سازمانها، موسسات وابسته و مرتبط با وزارت نفت در حوزه جغرافیایی مربوط به منظور انجام مطلوب وظایف محوله.
- شرکت در همایش ها و کارگاه های آموزشی داخلی و خارجی.
- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان.
- نیاز سنجی ومشارکت جهت تهیه واجرای برنامه اموزشی کارکنان برای ارتقاء فنی و تخصصی کارکنان اداره کل با همکاری و هماهنگی واحد های ذیربط.
- نیاز سنجی ومشارکت جهت جذب وبکارگیری نیروی انسانی کارامد ومناسب.
- مهندسی مجدد، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روش های انجام کار.
- همکاری و انجام اقدامات لازم به منظور انجام ماموریت های خارج از کشور کارکنان اداره کل و اخذ مجوزهای لازم.
- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد اعزام کارکنان به خارج از کشور.
- انجام اقدامات لازم جهت به روز رسانی وب سایت معاونت در موضوعات مرتبط.
- همکاری و انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد و بروزرسانی بانک های اطلاعاتی مورد نیاز از قبیل کشورهای حوزه فعالیت ، شرکتهای زیرمجموعه نفت، بخش خصوصی نفت، عناوین موافقت نامه ها ونتایج ان، گزارش ماموریت ها.
- تهیه و ارائه ی برنامه ها و نیز گزارش عملکرد اداره کل در بازه های شش ماهه ، یک ساله و نوبه ای.
- انجام سایر وظایف محوله از سوی معاون امور بین الملل و بازرگانی.

 
امتیاز دهی
 
 

<>
شيدسچپج
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30