دوشنبه 26 تیر 1391 رزومه مسئول کانون تفکر متخصصان


روح الله تولایی؛ 
مسئول کانون تفکر متخصصان جوان صنعت نفت

الف) سوابق تحصیلاتی

• دکتری تخصصی (PhD) مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی؛ موضوع پایان نامه: طراحی الگوی توسعه شبکه های دانش در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت.
• فوق لیسانس مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)؛ موضوع پایان نامه: طراحی و تدوین استراتژی دانش شرکت ملی نفت ایران
• لیسانس مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)


ب) سوابق اجرایی در صنعت نفت

1. مسئول کانون تفکر متخصصان جوان صنعت نفت؛ سال 1392 تاکنون.
2. مشاور جوان وزیر نفت و مسئول کانونهای تفکر جوانان صنعت نفت؛ سال 1390 الی 1392.
3. عضو شورای فرهنگی وزارت نفت، سال 1391 تا 1392.
4. مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سال 1391 تا 1392.
5. مدرس دانشگاه صنعت نفت، ترم تحصیلی 1390 تا کنون.
6. فرمانده بسیج موسسه مطالعات بین المللی انرژی، سال 1391 تا کنون.
7. عضو شورای پژوهشی مدیریت و منابع انسانی موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت؛ سال 1389 تا 1391.
8. رئیس گروه مدیریت دانش موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت؛ سال 1388 تا 1391.
9. عضو کمیته علمی همایش منابع انسانی صنعت نفت؛ سال 1388.
10. قائم مقام کمیته علمی همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت؛ سیاستها و بهترین تجربه ها؛ سال 1388.
11.  کارشناس ارشد پژوهشکده مدیریت و منابع انسانی موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت؛ سال 1387.
12.  کارشناس مدیریت موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت؛ سال 1386.
13. کارشناس پروژه طراحی ساختار شرکت ملی نفت ایران (طرح نصر)؛ سال 1385.
ج) سوابق علمی و پژوهشی

ج-1) تالیف و ترجمه کتاب:

1- ترجمه کتاب Human Resource Management Strategies ناشر: موسسه مطالعات بین المللی انرژی، سال نشر: 1392
2- تالیف کتاب مدیریت ارزش آفرین دانش و دستاوردهای نوین آن در صنعت نفت، ناشر: موسسه مطالعات بین المللی انرژی، سال نشر: 1391
3- مسئولیت تاریخی صنعت نفت و گاز در ایران، ناشر: روابط عمومی وزارت نفت، سال نشر: 1391
4- مأخذشناسی مدیریت و رهبری حضرت امام خمینی(ره)، ناشر: دانشگاه پیام نور، سال نشر: 1388

ج-2) تالیف مقالات علمی
1. "طراحی الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با بکارگیری رویکرد تفکر نرم و مدل نگاشت شناختی"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 1392.
2. "ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن، 1392.
3. "تدوین راهبردهای فرهنگی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت راهبردی دانشگاه شهید بهشتی، سال انتشار: 1392.
4. "بررسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی نفت چین CNPC"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال انتشار: 1392.
5. "Developing a Model of Knowledge Networks in Organizations-Case Study: Petroleum Industry of I.R.Iran", International Journal of Social Science and Humanity (IJSSH), ISI Journal, Vol. 2, No. 5, September 2012, Singapore.
6. "Knowledge networks creation as a tool for managing knowledge in organizations; case study: petroleum industry of I.R.Iran", International Conference on Management Technology and Science-ICMTS 2011, Dubai, ISI Proceeding, Management Technology and Science, Volume 45, IACSIT Press, 2012.
7. "بررسی و ارزیابی عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش در شرکت نفت و گاز اروندان"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال انتشار: 1391.
8. "تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران، مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران"، نشریه علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، سال انتشار: 1390.
9. "Review different knowledge strategy models and designing a new model", ICIMS 2011, ISI Proceeding, Singapore.
10. "Presenting a process pattern for implementing knowledge management", ICIMS 2011, ISI Proceeding, Singapore.
11. "تدوین استراتژی فناوری اطلاعات در موسسات قرآنی کشور؛ مطالعه موردی موسسه آیات هدایت قم"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک، سال انتشار: 1389.
12. "بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها"، دوماهنامه علمی-ترویجی توسعه انسانی پلیس، شماره 30، سال انتشار: 1389.
13. "تجزیه و تحلیل ابعاد مزیت رقابتی در توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مورد کاوی: صنعت نفت)"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 8، سال انتشار: 1389.
14. "A Practical Framework for Documentation of Experience and Knowledge Acquisition of Experts in Organizations", 26nd - 28rd November 2010 ICBER 2010,  ISI Proceeding,  Kuala Lumpur, Malaysia.
15. "درآمدی بر شناخت مدل مطلوب فراگرد مدیریت دانش در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران"، تابستان 1388، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت؛ شماره 7.
16. "ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت، 29 و 30 اردیبهشت 1389، چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی: پژوهشگاه صنعت نفت.
17. "Energy Saving in I.R.Iran: Non Price - Based Solutions", American Journal of Scientific Research (AJSR) ISSN: 1450-223X, 2010.
18. "بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمانها"، دی و بهمن 1388، دوماهنامه علمی-ترویجی توسعه انسانی پلیس؛ شماره 27.
19. "راهبردهای اجتماعی به مثابه بدیلهای غیرقیمتی در حل مسئله  اصلاح الگوی مصرف در کشور"، تابستان 1389، مجله ی علمی-پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه تهران)؛ شماره 2.
20. "ضوابط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران در مدیریت علوی"، 1388، همایش ملی مدیریت علوی؛ دانشگاه پیام نور.
21. نقش همیاری در بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی"، 1388، نخستین همایش ملی همیاری ملی حلقه مفقوده توسعه پایدار.
22. "مستندسازی تجربیات خبرگان، گامی مهم در مدیریت دانش؛ موردکاوی: صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران"، 11 و 12 بهمن 1388، دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش.
23. "طراحی و استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت تجربیات خبرگان صنعت نفت"، 11 و 12 بهمن 1388، دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش.
24. "بررسی عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان"، شهریور و مهر 1388، دوماهنامه علمی-ترویجی توسعه انسانی پلیس، شماره 25.
25. "تجزیه و تحلیل ابعاد مزیت رقابتی در توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی مورد کاوی: صنعت نفت کشور"، 28 دی 1388، همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت؛ سیاست ها و بهترین تجربه ها.
26. "درآمدی بر شناخت مدل مطلوب فراگرد مدیریت دانش در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران"، 28 دی 1388، همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت؛ سیاست ها و بهترین تجربه ها.
27. "بررسی کاربرد مدیریت تفاوتهای فردی در جذب، بکارگیری و ارتقاء منابع انسانی صنعت نفت"، 28 دی 1388، همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت؛ سیاستها و بهترین تجربه ها.
28. "استخراج شاخصه‌های سطح ملی رهبری در رهبری امام خمینی(ره) با رویکرد تحلیل محتوا"، 12 و 13 مهر 1388، نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری امام خمینی(ره)، دانشگاه پیام نور.
29. "راهبرد اقیانوس آبی: انقلابی در مفهوم مدیریت راهبردی"، تیر و مرداد 1388 ، دوماهنامه علمی-ترویجی توسعه انسانی پلیس، شماره 24.
30. "ارائه مدل بومی مستندسازی تجربیات خبرگان در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران"، زمستان 1387، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت؛ شماره 5.
31. "طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه های فرهنگی کشور"، زمستان 1387، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای مدیریت منابع انسانی؛ دانشگاه امام حسین(ع)؛ شماره1.
32. "مدیریت بهره وری از طریق اصلاح الگوی مصرف در بخش تقاضای انرژی کشور"، پاییز 1387، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت؛ شماره 4.
33. "بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر و تحول راهبردی سازمانها"، بهمن و اسفند 1387، دوماهنامه علمی-ترویجی توسعه انسانی پلیس، شماره 21.
34. "مبانی و اصول مشتری مداری در اسلام"، مهر و آبان 1387، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 19.
35. "نوآوری منابع انسانی و شکوفایی سازمانی"، پاییز 1388 ، فصلنامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره44.
36. "تحقق امنیت اجتماعی در بستر کارآفرینی"، مرداد و شهریور 1387 ، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 18.
37. "تاملی بر دولت الکترونیک و ابعاد تعامل شهروندان با آن"، 14 اسفند 1387، اولین همایش ملی دولت الکترونیک و ارتقاء نظام اداری کشور.
38. "بررسی نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور"، 3 و 4 دی 1387، اولین همایش ملی توسعه فعالیت های اقتصادی ، دانشگاه پیام نور.
39. "رهبری و مدیریت اخلاق اسلامی"، خرداد و تیر 1387، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 17.
40. "خلاقیت و راه های پرورش آن"، فروردین و اردیبهشت 1387، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 16.
41. "ترغیب خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان سازمان"، فروردین و اردیبهشت 1387، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 16.
42. "ارائه الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی"، 20 خرداد 1387، همایش ملی روش شناسی تحقیق در مدیریت و رهبری اسلامی ، دانشگاه تهران.
43. "راهکارهای تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان"، 1387، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت؛ شماره 3.
44. "چالش ها و راهکارهای مدیریت انتظامی بحران"، آذر و دی 1386، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 14.
45. "مدیریت بحران در سیره امیرالمومنین(ع)"، آذر و دی 1386، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 14.
46. "پروژه کاپلینگ (مقدمه ای بر مدیریت دانش در پلیس)"، مرداد و شهریور 1386، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 12.
47. "رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان ها"، مرداد و شهریور1386، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 12.
48. "الگویی برای شناخت مدیریت اسلامی"، خرداد و تیر 1386، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 11.
49. "مرجعیت علمی و رسالت دانشگاه امام صادق(ع)"، 24 خرداد 1386، همایش ملی به سوی مرجعیت علمی، دانشگاه امام صادق(ع).
50. "ساختار قدرت و نظام اداری در مدینه"، 2 اسفند 1385، همایش ملی سیره سیاسی پیامبر اعظم(ص)، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دانشگاه امام صادق(ع).
51. "اداره بیت المال در سیره پیامبر اعظم(ص)" ، 1385، اولین همایش رمضان دانشگاه امام صادق(ع).
52. "مدیریت بحران در سیره پیامبر(ص)"، 1384، همایش ملی سیره دفاعی پیامبر اعظم(ص)، وزارت دفاع و پشتیبانی.

ج-3) پروژه های پژوهشی
1. همکار پروژه برنامه راهبردی موسسه مصرف بسیجیان، 1384 
2. همکار پروژه نظام جامع آماری ناجا، 1385
3. مجری پروژه مدیریت انتظامی بحران، 1386
4. مجری پروژه تدوین اولویت های پژوهشی نیروی مقاومت بسیج کشور، 1386
5. همکار پروژه برنامه راهبردی هلال احمر استان تهران، 1386
6. همکار پروژه برنامه راهبردی هیئت رزمندگان اسلام، 1387
7. ناظر فنی و مسئول کنترل پروژه مستندسازی تجارب مدیران ارشد صنعت نفت، 1385 الی 1387
8. ناظر فنی و مسئول کنترل پروژه پروژه مستندسازی تجارب خبرگان شرکت ملی نفت ایران، 1387
9. ناظر فنی و مسئول کنترل پروژه پروژه مستندسازی تجارب خبرگان شرکت ملی گاز ایران، 1386 الی 1388
10. مجری پروژه بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی (ره) در دانشگاه پیام نور، 1388 
11. مجری و مدیر پروژه طراحی؛ ساخت و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت نفت و گاز اروندان، 1389
12. مدیریت گروه پروژه طراحی نظام جامع مدیریت استعدادها در شرکت نفت و گاز پارس، 1389 الی 1390
13. مدیریت پروژه بررسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی در شرکت ملّی  نفت  چین(CNPC) ، 1389
14. مجری و مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت دانش در موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت، 1390 
15. مجری و مدیر پروژه مطالعات فاز صفر طراحی و استقرار مدیریت دانش در سطح وزارت نفت و شرکتهای تابعه، 1390 
16. مجری پروژه طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت دانش در شرکت ملی گاز ایران، 1390 الی 1391

ج-4) تدریس و سخنرانی:
1. دانشگاه صنعت نفت، دروس روش تحقیق، مدیریت تولید و عملیات، و مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS
2. دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز تهران، درس اصول برنامه ریزی و سازماندهی
3. دوره آموزشی مدیریت استراتژیک، بازرسی نیروی انتظامی، 1385
4. کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک، موسسه مصرف بسیجیان، 1386
5. همایش ملی "به سوی مرجعیت علمی" ، دانشگاه امام صادق(ع)، 1386
6. دوره آموزشی و پژوهشی مدیریت اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1387
7. همایش ملی روش شناسی تحقیق در مدیریت و رهبری اسلامی ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1387
8. اولین همایش ملی توسعه فعالیت های اقتصادی ، دانشگاه پیام نور، 1387
9. اولین همایش ملی دولت الکترونیک و ارتقاء نظام اداری کشور ، دانشگاه علم و صنعت ایران و قوه قضاییه، 1387
10. همایش ملی بررسی ابعاد رهبری امام خمینی(ره)، دانشگاه پیام نور، 1388
11. همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، وزارت نفت، 1388
12. دوره مستندسازی تجربیات مدیران، دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش، 1388
13. A Practical Framework for Documentation of Experience and Knowledge Acquisition of Experts in Organizations 26nd - 28rd November 2010 ICBER 2010, Kuala Lumpur, Malaysia
14. Ruhollah Tavallaee and professor J. Sadaghiyani (2011), Review different knowledge strategy models and designing a new model, ICIMS 2011, Singapore, Singapore
15. Ruhollah Tavallaee and Dr. M. M. Rashidi (2011), Presenting a process pattern for implementing knowledge management, ICIMS 2011, Singapore, Singapore
حدیث

قال امیرالمومنین علیه السلام: "إذَا احتَجتَ إِلَى المَشوَرَةِ فى أَمرٍ قَد طَرَأَ عَلَیكَ، فَاستَبدِهِ بِبِدايَةِ الشُّبّانِ، فَإِنَّهُم أَحَدُّ أَذهانا وَأَسرَعُ حَدسا، ثُمَّ رُدَّهُ بَعدَ ذلِكَ إلى رَىِ الكُهولِ وَالشُیوخِ لِيَستَعقِبوهُ وَيُحسِنُوا، الاِختیارَ لَهُ فَإِنَّ تَجرِبَتَهُم أَکثَرُ"

امام علی (ع) می فرمایند: "هنگامى که در پیش آمدى احتیاج به مشورت داشتى ابتدا به جوانان مراجعه نما زیرا که آنان ذهنى تیزتر و حدسى سریع تر دارند سپس (نتیجه) آن را به نظر بزرگسالان و پیران برسان تا پیگیرى نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند زیرا تجربه آنان بیشتر است."

منبع: شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ، ج 20، ص 337، ح 866كوچك يا بزرگ كردن بخش :.شهدای صنعت نفت
 
وزیر شهید : محمد جواد تندگویان

سن در هنگام شهادت: حدود 31 سال
محل تولد: محله خانی آباد جنوب تهران
تعداد فرزندان : یک پسر و دو دختر
تاریخ ورود به دانشکده نفت آبادان: مهر 1354
تحصیلات:  کارشناسی ارشد مدیریت
تاریخ تولد: 26 خرداد 1329
تاریخ اسارت: 9 آبان 1359
تاریخ شهادت :
نامعلوم 
محل شهادت : زندانهای حزب بعث عراق