دوشنبه 16 بهمن 1391 کارگروه مدیریت انرژی

کانون تفکر جوانان صنعت نفت
کارگروه تخصصی مدیریت انرژی


الف) دبیر کارگروه تخصصی:

دکتر حامد حوری جعفری
 
آقای دکتر حامد حوری جعفری؛ دکتری اقتصاد انرژی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد که با حفظ سمت، بعنوان "دبیر کارگروه تخصصی مدیریت انرژی کانون تفکر جوانان صنعت نفت" فعالیت می نماید.
ب) معرفی کارگروه تخصصی:
انرژی یکی از مهمترین نهاده‌های توسعه و از عوامل اصلی تولید است و بی تردید نقش بسزایی در توسعه کشورها و رفاه مردم ایفامی کند. امروزه تامین امنیت عرضه انرژی در جهان از مسائل راه بردی پیش روی تمامی دولت‌ها است. به ویژه پس از بحران نفتی دهه 1970 همه کشورهای صنعتی، یعنی بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان به برنامه ریزی های گسترده و دقیق در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای انرژی و تنظیم بازارهای انرژی روی آوردند. بر این اساس و به دلیل پیچیدگی و تحولات روزافزون جامعه جهانی، مدیریت انرژی نقش اساسی در اقتصاد و سیاست هر ملت ایفا می کند و اتخاذ استراتژی مناسب در آن از ارکان اصلی حفظ ثبات و قدرت سیاسی-اقتصادی محسوب می گردد. کشور عزیزمان ایران با دارا بودن مقام دوم جهانی در ذخایر نفت و گاز از جمله کشورهای مهم منطقه و جهان در حوزه انرژی به شمار می¬رود. این در حالیست که استفاده از حاملهای مختلف در سیستم انرژی کشور در هر دو سمت عرضه و تقاضای انرژی، آن طور که باید و شاید بصورت بهینه مورد استفاده قرار نمی¬گیرد و بکارگیری روشهای نوین جهانی به خصوص در بخش نفت و گاز که بیش از 99% عرضه انرژی اولیه در کشور را به خود اختصاص داده¬اند، ضروری است و نقشی اساسی وتعیین کننده را در راستای کمک به تحقق اهداف سندچشم¬انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بازی می کند.
بر این اساس حوزه¬های مختلف مورد مطالعه، بررسی و ارائه راه¬کارهای اجرایی در کارگروه مدیریت انرژی که متشکل از کارشناسان، پژوهشگران و متخصصین جوان حوزه مدیریت عرضه و تقاضای انرژی در صنعت نفت خواهد بود، به ترتیبشامل مباحث برنامه¬ریزی و سیاست¬گذاری انرژی، مدلسازی انرژی، راهکارهای مدیریت انرژی، ممیزی انرژی و بهینه¬سازی و صرفه¬جویی انرژی می¬باشند. همچنین بررسی، معرفی و ارائه راهکارهای بومی¬سازی فناوریهای نوین و کارای انرژی در حوزه¬های مختلف شامل اکتشاف، حفاری، بهره¬برداری و تولید در بخش بالادستی و فرآورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف نفت و گاز به همراه صنعت پتروشیمی به عنوان آخرین حلقه از زنجیره ارزش افزوده در بخش پایین¬دستی صنعت نفت، در حوزه فعالیت این کارگروه قرار خواهند داشت. بی¬تردید لحاظ مسائل روز فنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط¬زیستی و ارزشی در حوزه مدیریت انرژی نیز می¬بایستی مد نظر قرار گرفته و راه کارهای پیشنهادی متناسب و هم¬راستا با مسائل روز کشور صورت پذیرد.

ج) ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی:
در اقتصادهای پیشروی جهان توسعه دانش بنیان یک اصل است و به جای عواملی مانند مزیتبرخورداریازمنابعطبیعی، مدیریت منابع و بهره¬مندیازفن¬آوریو نیروی انسانی متخصص نقش اصلی را دارند. در کشور عزیزمان ایران نیز بهره‌مندی کشور از منابع متنوع انرژی و نیروی انسانی جوان یک مزیت غیرقابل انکار محسوب می¬گردد. تعیین و ایجاد یک جایگاه مناسب جهانی برای کشور را می توان ماموریت اصلی حوزه انرژی در کشور دانست. در این راستا و به منظور تحقق سندچشم¬انداز جمهوری اسلامی ایران، تصویر مطلوب آینده صنعت نفت و گاز و بلکه انرژی کشور را می توان با بهره¬گیری از نیروی انسانی جوان و متخصص و دست¬یابی به اهداف محوری زیر ترسیم کرد:
 اولین تولیدکننده محصولات پتروشیمی درمنطقه ازلحاظ ارزش
 دومین تولیدکننده نفت در اپک باظرفیت 7% ازتقاضای بازارجهانی
 سومین تولیدکننده گازدرجهان باسهم 8 تا 10% ازتجارت جهانی گازو فرآورده¬های گازی
 دارای جایگاه اول فن¬آوری نفت و گاز در منطقه
 دسترسی فراگیر و عادلانه به انرژی مورد نیاز به ویژه برق در اقصی نقاط کشور
 دست یافته به بالاترین سطح از دانش و فناوری انرژی هسته ای
 توسعه یافته در بهره برداری وسیع از منابع انرژی های نو و تجدیدپذیر
بنابراین، مدیریت انرژی درتمامی ابعاد تولید وعرضه در یک سو ومصرف وتقاضا در سوی دیگر با بهره¬گیری از نیروهای توانا، کوشا و متخصص، نقشیاساسیوتعیینکنندهرا در راستای کمک به تحقق اهداف سندچشم¬انداز بازی می¬کند و ایجاد تشکلی بهره¬مند از جوانان متخصص می¬تواند در اجرای صحیح مدیریت انرژی در صنعت نفت کشور بسیار کارا و موثر باشد. همچنین با عنایت به هرم جمعیتی جوان کشور، توانایی¬ها، تخصص و علاقه نیروهای جوان به عنوان بازوی فکری قدرتمند و خلاق در کنار نیروی انسانی خبره و باتجربه، می¬توان گام¬های اساسی و بلندی را در این حوزه برداشت. لذاکارگروه تخصصی مدیریت انرژی در کانون تفکر جوانان صنعت نفت سعیدارد تابا بهره¬مندی از متخصصین جوان واحدهای ستادی و بویژه عملیاتی صنعت نفت، سازماندهیواجرای ایده¬های خلاقانه حاصل از هم¬اندیشی¬های کانون¬ را به مدیران و تصمیم¬گیران ارائه نماید و نقش اساسی در تربیت مدیران متعهد و متخصص آینده بازی نماید.

د) برنامه ها و ماموریت های کارگروه تخصصی:
با توجه به فعالیت های و مسئولیت های تعریف شده کارگروه در سه حوزه برنامه ریزی و مدلسازی انرژی، مدیریت انرژی و ممیزی و بهینه¬سازی انرژی، این کارگروه باید با بهره¬گیری از متخصصان جوان و خبرگان این سه حوزه به سیاستگذاری، شناسایی چالشها و ارائه راهکارهای اجرایی در موارد ذیل بپردازد :
1- بررسی مشکلات و موانع موجود در حوزه مدیریت انرژی صنعت نفت و ارائه نقطه نظرات متخصصان جوان این حوزه
2- بررسی روش های مقابله با مشکلات و موانع فراروی کشور ناشی از تحریم¬های بیگانگان در حوزه مدیریت انرژی
3- شناسایی افراد ونیروهایمستعدجوانجهتآموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه مدیریت انرژی برای فعالیت در واحدهای عملیاتی صنعت نفت
4- ارائه تجزیه وتحلیل¬های محک¬زنی و تحلیل شکاف در کلیه زیربخشهای سیستم انرژی کشور و شناسایی تنگناهای فناوری و ارائه راهکارها و توصیه¬های سیاستی و اجرایی
5- شناسایی و معرفی فناوریها و روشهای نوین مدیریت انرژی در جهان در حوزه¬های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت
6- برگزاری جلسات کارشناسی و هم¬اندیشی به منظور بررسی شرایط جاری و تحلیل وضعیت مسائل مربوط به حوزه مدیریت انرژی صنعت نفت و ارائه نقطه نظرات درباره تبیین وضع موجود و مستند سازی آن
7- برگزاری دوره¬های آموزشی تخصصی و آماده نمودن نیروهای متخصص و جوان برای انتقال دانش مدیریت انرژی در واحدهای ستادی و عملیاتی صنعت نفت
8- برگزاری سمینارهای تخصصی و حضور جوانان صنعت نفت در صحنه ملی و بین المللی انرژی از جمله سمینارها و کنفرانس و گردهمایی منطقه ای و بین الملل
9- برگزاری نشست¬های هم¬اندیشی و مستندسازی و انتقال تجربیات خبرگان صنعت نفت به متخصصین جوان شاغل در صنعت
10- ایجاد وب سایت اطلاعاتی برای ارتباط نزدیکتر با همکاران جوان و به روز نمودن اطلاعات آنان در قالب ارائه آمارها، اطلاعات  و شاخصهای مدیریت انرژی
11- تدوین و انتشار کتب مرتبط با حوزه مدیریت انرژی در کشور به منظور بهره¬برداری در کلیه زیرمجموعه¬های صنعت نفتحدیث

قال امیرالمومنین علیه السلام: "إذَا احتَجتَ إِلَى المَشوَرَةِ فى أَمرٍ قَد طَرَأَ عَلَیكَ، فَاستَبدِهِ بِبِدايَةِ الشُّبّانِ، فَإِنَّهُم أَحَدُّ أَذهانا وَأَسرَعُ حَدسا، ثُمَّ رُدَّهُ بَعدَ ذلِكَ إلى رَىِ الكُهولِ وَالشُیوخِ لِيَستَعقِبوهُ وَيُحسِنُوا، الاِختیارَ لَهُ فَإِنَّ تَجرِبَتَهُم أَکثَرُ"

امام علی (ع) می فرمایند: "هنگامى که در پیش آمدى احتیاج به مشورت داشتى ابتدا به جوانان مراجعه نما زیرا که آنان ذهنى تیزتر و حدسى سریع تر دارند سپس (نتیجه) آن را به نظر بزرگسالان و پیران برسان تا پیگیرى نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند زیرا تجربه آنان بیشتر است."

منبع: شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ، ج 20، ص 337، ح 866كوچك يا بزرگ كردن بخش :.شهدای صنعت نفت
 
وزیر شهید : محمد جواد تندگویان

سن در هنگام شهادت: حدود 31 سال
محل تولد: محله خانی آباد جنوب تهران
تعداد فرزندان : یک پسر و دو دختر
تاریخ ورود به دانشکده نفت آبادان: مهر 1354
تحصیلات:  کارشناسی ارشد مدیریت
تاریخ تولد: 26 خرداد 1329
تاریخ اسارت: 9 آبان 1359
تاریخ شهادت :
نامعلوم 
محل شهادت : زندانهای حزب بعث عراق