انتصابات
يكشنبه 25 شهريور 1397 جعفر توفیقی، رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت شد

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در حکمی، جعفر توفیقی را به عنوان رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت منصوب کرد.

در حکم حبیب‎اله بیطرف خطاب به توفیقی آمده است:

«نظر به مراتب علمی و سوابق مدیریتی جنابعالی و به استناد ماده «۶» آیین‎نامه داخلی هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت و همچنین اختیارات تفویضی از جانب وزیر محترم نفت و رئیس هیئت امنای پژوهشگاه، به موجب این حکم به مدت چهار سال به عنوان «رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت» منصوب می‎شوید. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.»

بر اساس این گزارش، بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیئت امنا، رئیس پژوهشگاه یا هر یک از اعضای هیئت امنا ارجاع می‎شود، بررسی بودجه تفصیلی پژوهشگاه به منظور طرح در هیئت امنا، بررسی ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه، ارزیابی گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد پژوهشگاه برای استحضار اعضای هیئت امنا از جمله وظایف کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت است.