تصویری - وزارت نفت.
 

زنگنه دستاوردهای وزارت نفت در توسعه زیرساخت‌های روستایی را تشریح کرد

 
امتیاز دهی