وزارت نفت

۱۳ قرارداد کلان پژوهشی صنعت نفت با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی امضا شد






آشنایی با صنعت نفت ایران در ۵ دقیقه