وزارت نفت

۱۳ قرارداد کلان پژوهشی صنعت نفت با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی امضا شد


آشنایی با صنعت نفت ایران در ۵ دقیقه