تاریخ صنعت نفت ایران 1357-1280 (جلد اول)
 
دانلود نسخه PDF 
نمایش نسخه آنلاین
حجم : 91 M
صفحه : 618
زبان : فارسی
سال انتشار : 1398
شابک : 0 - 4 - 90560 - 600 - 978

 
----------------------------------------------------------------------------
تاریخ صنعت نفت ایران 1358-1400 (جلد دوم)
 
دانلود نسخه PDF 
نمایش نسخه آنلاین
حجم : 53 M
صفحه : 626
زبان : فارسی
سال انتشار : 1400
شابک : 2 - 3 - 97005 - 622 - 978

 
----------------------------------------------------------------------------
تقویم تاریخ صنعت نفت ایران 1357-1280 (جلد اول)
 
دانلود نسخه PDF 
نمایش نسخه آنلاین
حجم : 145 M
صفحه : 658
زبان : فارسی
سال انتشار : 1398
شابک : 3 - 3 - 90560 - 600 - 978

 
----------------------------------------------------------------------------
تقویم تاریخ صنعت نفت ایران 1358-1400 (جلد دوم)
 
دانلود نسخه PDF 
نمایش نسخه آنلاین
حجم : 81 M
صفحه : 702
زبان : فارسی
سال انتشار : 1400
شابک : 9 - 4 - 97005 - 622 - 978

 
----------------------------------------------------------------------------
نفت و زندگی
تاثیر صنعت نفت بر تحولات اجتماعی مناطق نفت خیز، 1304-1287
 
دانلود نسخه PDF 
حجم : 7 M
صفحه : 312
زبان: فارسی
سال انتشار : 1398
شابک :  1 - 7 - 90560 - 600 - 978
 


----------------------------------------------------------------------------

 
امتیاز دهی
 
 

    اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی