خبر - وزارت نفت

ارزش حرارتی حامل های انرژی

حامل انرژی

واحد

بشکه معادل نفت خام

میلیون بی تی یو

نفت خام

بشکه

1

8/5

گاز مایع

تن

36/7

69/42

بنزین موتور

متر مکعب

498/5

886/31

سوخت سبک جت

متر مکعب

64/5

71/32

سوخت سنگین جت

متر مکعب

98/5

68/34

نفت سفید

متر مکعب

88/5

11/34

نفت گاز

متر مکعب

176/6

82/35

نفت کوره

متر مکعب

06/7

93/40

گاز طبیعی غنی

هزار متر مکعب

06/7

93/40

گاز طبیعی سبک (متان)

هزار متر مکعب

16/6

71/35

مایعات و میعانات گازی

متر مکعب

864/4

21/28

نفتای سبک

متر مکعب

78/4

75/27

نفتای سنگین

متر مکعب

45/5

59/31

برق

میلیون کیلووات ساعت

588

3413

زغال سنگ*

تن

786/4

76/27

زغال چوب*

متر مکعب

59/1

22/9

هیزم*

متر مکعب

796/0

62/4

فضولات دامی و بوته و خار*

تن

73/2

83/15

گاز اتان

تن

71/7

9/48

 

  • ارزش حرارتی محاسبه شده نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی بر اساس متوسط شرکت می باشد.
  • * ضرایب تبدیل بشکه معادل نفت خام بر اساس استاندارد آژانس بین المللی انرژی (IEA)  ارائه شده است.


جدول تبدیل واحدهای حجمی

                                به:

از:

گالن آمریکایی

(gal)

ضرب در

گالن انگلیسی

(gal)

بشکه

(bbI)

فوت مکعب

(ft3)

لیتر

(l)

مترمکعب

(m3)

گالن آمریکایی (gal)

1

8327/0

02381/0

1337/0

784/3

0038/0

گالن انگلیسی (gal)

201/1

1

02859/0

1605/0

546/4

0045/0

بشکه (bbI)

42

97/34

1

615/5

159

159/0

فوت مکعب (ft3)

48/7

229/6

1781/0

1

3/28

0283/0

لیتر (l)

2642/0

220/0

0063/0

0353/0

1

001/0

مترمکعب (m3)

2/264

220

289/6

3147/35

1000

1

 

جدول تبدیل واحدهای انرژی

                                  به:

از:

MJ

ضرب در

Kcal

Toe

Btu

KWh

مگاژول (MJ)

1

8/238

5-10*388/2

8/947

2778/0

کیلوکالری

3-10*1868/4

1

107

968/3

3-10*163/1

تن معادل نفت خام (toe)

4-10*1868/4

107

1

107*968/3

11630

بی تی یو (Btu)

3-10*0551/1

252/0

8-10*52/2

1

3-10*931/2

کیلووات ساعت (KWh)

6/3

860

5-10*6/8

3412

1

 

جدول تبدیل واحدهای جرم

                             به:

از:

کیلوگرم(kg)

ضرب در

تن (t)

تن انگلیسی (lt)

تن آمریکایی (st)

پوند (lb)

کیلوگرم (kg)

1

001/0

4-10*84/9

3-10*102/1

20462/0

تن (t)

1000

1

984/0

1023/1

6/2204

تن انگلیسی (lt)

1016

016/1

1

120/1

2240

تن آمریکایی (st)

2/907

9072/0

893/0

1

2000

پوند (lb)

453952/0

4-10*54/4

4-10*46/4

4-10*5

1

 

پیشوندهای SI

پیشوند

نماد

ضربدر

مقیاس

ترا

T

1012

تریلیون

گیگا

G

109

میلیارد

مگا

M

106

میلیون

کیلو

K

103

هزار

 

جدول چگالی فرآورده های نفتی

فرآورده

چگالی (kg/m3)

اتان

3/366

پروپان

6/507

بوتان

7/572

گاز مایع (LPG)*

6/540

پنتان

646

نفتا(سبک و سنگین)**

8/711

بنزین هواپیما

8/716

بنزین موتور***

7/740

پلاتفورمیت

789

سوخت جت

6/802

نفت سفید

799

نفت گاز

9/843

نفت کوره سبک

1/925

نفت کوره سنگین

4/963


*
براساس متوسط مشخصات ترکیب تشکیل دهنده (پروپان و بوتان) تولیدی در پالایشگاه های کشور.

** براساس مشخصات متوسط نفتای سبک و سنگین به عنوان خوراک در پالایشگاه های کشور.
*** میاگین بنزین های موتور با عدد اکتان تحقیقاتی (RON)  95-91.

 
امتیاز دهی
 
 

پیوندها

    اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی