خبر چرخشی
کشف یک میدان گازی جدید در جنوب استان فارس