رویدادهاwww.mop.ir


1389/5/3 يكشنبه

شورای معاونین وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران

آقای دکتر مسعود کرباسیان
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران


آقای مهندس حسن منتظر تربتی
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

 

 آقای مهندس علیرضا صادق آبادی 
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران


آقای مهندس بهزاد محمدی
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

آقای مهندس محسن پاک نژاد
معاون وزیر در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری


آقای مهندس هوشنگ فلاحتیان

معاون وزیر در امور برنامه ریزی


آقای دکتر امیرحسین زمانی نیا
معاون وزیر در امور بین الملل و بازرگانی

آقای دکتر فرزین مینو
معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 
آقای دکتر سعید محمدزاده
معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری


 آقای دکتر شجاع الدین بازرگانی
معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس