.
.
آیین گشایش صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت روز دوشنبه (۲۳ فروردین‌ماه) در حاشیه گشایش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت دو قرارداد در زمینه خرید تضمینی و دو قرارداد در زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر امضا کرد.
1400/1/23 دوشنبه

 
امتیاز دهی