اخباردستور العمل نظارت بر حسن اجرای استانداردهای تخصصی صنعت نفت ایران

تاریخ انتشار:1400/2/18

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، دستور العمل نظارت بر حسن اجرای استانداردهای تخصصی صنعت نفت ایران را ابلاغ کرد.
در نامه سعید محمدزاده به مدیران عامل شرکت های اصلی، معاونین وزیر، مدیران کل و روسای واحدهای مستقل ستادی آمده است:

در اجرای بند «3» از جزء «الف» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و زیربند شماره 4-2-5 بند 4-2 ماده 4 و 5 از آیین نامه نظام استاندارد سازی در صنعت نفت ایران و نیز مطابق بند 10 مصوبات هشتمین جلسه شورای سیاست گذاری استانداردهای صنعت نفت، به پیوست «دستورالعمل نظارت بر حسن اجرای استانداردهای تخصصی صنعت نفت ایران»، ابلاغ می گردد.

برای دریافت این دستور العمل اینجا کلیک کنید.